د محمد هوتک لخوا ليکل شوې پټه خزانه د پښتو ادب يو تاريخي ثبوت او د لرغونتوب

 نښه ده

که څه هم دا کتاب څو ځله چاپ شوی، خو ما د لومړي ځل د پاره په کمپيوټر ليکلی او د زړو پښتو کلمو ژباړې مې په هر مخ د کتاب کې ورته ليکلې دي

Pata Khazana پټه خزانه

د محمد هوتک لخوا ليکل شوې پټه خزانه د پښتو ادب يو تاريخي ثبوت او د لرغونتوب

 نخښه ده


10,00 €
In den Warenkorb
  • Sold Out
Current Events ورځنۍ موضوع

د ماليار ټولنيزه ويبپاڼه نوې جوړيږي او له ټولو لوستونکوڅخه هيله کوو، چې دا پاڼه نورو ملگرو ته هم په گوته کړي. موږ به کوښښ کوو چې ډېر ژر ستاسې د درانده خدمت وړ وگرزو

More Info.  Timezone

Kalender (c) by schulferien.org

Calendar converter  Services

Weather and Hotels

Kabul
+16°C

High: +24°

Low: +

Sun, 15.04.2012
Bonn
+C

Hoch: +11°

Niedrig: +

So, 15.04.2012